Skip to main content

REGULAMIN NEWSLETTERA AGENCJI GIFTED

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci dostarczania bezpłatnych wiadomości Newsletter przez Zofię Kamińską oraz Zuzannę Fuksiewicz, będące wspólniczkami spółki cywilnej GIFTED Kamińska Fuksiewicz s.c. z siedzibą w Warszawie (02−047) przy ul. Adama Pługa 152.
 2. Warunkiem korzystania z usługi Newsletter jest posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 3. W celu zamówienia usługi Newslettera należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.gifted.ltd, a następnie przesłać go drogą elektroniczną — poprzez aktywację odpowiedniego pola „Wyślij”, znajdującego się w formularzu.
 4. Wypełnienie formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
   — dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą,
   — osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza i zamówienie Newslettera jest wyłącznie Użytkownik.
 5. Wysłanie wypełnionego formularza i zapisanie się na usługę Newslettera jest możliwe po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 6. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieokreślony lub do momentu rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub też do momentu zakończenia świadczenia tej usługi przez Administratora, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 7. Osoba, która zamówiła usługę Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z jej świadczenia poprzez kliknięcie stosownego linka znajdującego się w każdej otrzymanej wiadomości Newsletter lub wysyłając takie żądanie poczta elektroniczną na adres info@gifted.ltd
 8. W ramach świadczonej usługi Newslettera będzie rozsyłany w formie wiadomości e‑mail, nie częściej niż 1 na tydzień.
 9. Newsletter będzie zawierał informacje o ofercie z zakresu usług Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, w tym w szczególności spółek z grupy Administratora, prowadzonych działaniach, najnowszych realizacjach filmowych, reklamowych i teledyskowych twórców Gifted oraz prezentację sylwetek naszych talentów. Newsletter będzie zawierać informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gifted.ltd, podając opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e‑mail).
2. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi Newslettera są Zofia Kamińska oraz: Zuzanna Fuksiewicz, będące wspólniczkami spółki cywilnej GIFTED Kamińska Fuksiewicz s.c. z siedzibą w Warszawie (02−047) przy ul. Adama Pługa 1 m 52, NIP: 7010872395, REGON: 381455171 („Administrator”).
 2. Podane w ramach zapisania się na usługę dane osobowe, takie jak: nazwa firmy, adres e‑mail będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłania Newslettera.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy i świadczenie usługi dostarczania zamówionego Newslettera.
 4. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi Newslettera oraz obsługi administracyjnej i technicznej Administratora, w tym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną usługi. Dane mogą zostać udostępnione również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi Newslettera. W przypadku rezygnacji z usługi dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych (adres e‑maila) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Newsletteru (świadczenie usługi drogą elektroniczną).
 7. W ramach uprawnień przyznanych przez przepisy o ochronie danych osobowych i w zakresie tam wskazanym, każdy podmiot danych ma prawo do: (a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; (b) uzyskania na żądanie kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora; © usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania; (d) przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
 8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pocztą na adres siedziby Administratora, pocztą elektroniczną na adres info@gifted.ltd.
 9. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, każdy podmiot danych ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa.
3. Postanowienia końcowe
 1. Zarówno układ treści zawarty w Newsletterze jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.