Skip to main content

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez GIFTED

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych stanowią wypełnienie obowiązku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych („Dane osobowe”) są Zuzanna Fuksiewicz i Zofia Kamińska będące wspólniczkami spółki cywilnej GIFTED Kamińska Fuksiewicz s.c. z siedzibą w Warszawie (02−047) przy ul. Adama Pługa 1 m 52, NIP: 7010872395 („Administrator”).
  2. W ramach baz danych Administratora przetwarzane będą następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e‑mail, afiliacja, firma, profil działalności.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymywania z Państwem kontaktu, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora.
  4. Odbiorcami Danych osobowych mogą być podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi technicznej, administracyjnej, w tym IT, księgowość oraz współpracownicy Administratora.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat. Następnie po upływie tego okresu Administrator zaktualizuje bazę danych i ponownie skontaktuje się z Państwem celem ustalenia, czy nadal wyrażają Państwo wolę pozostania w bazie.
  6. Na podstawie przepisów RODO oraz w zakresie tam określonym, każdy podmiot danych ma prawo do: (a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych osobowych; (b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych; © żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; (d) przenoszenia Danych osobowych; (e) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych. Wszelkie żądania, o których mowa powyżej można zgłaszać na adres siedziby Administratora, w formie elektronicznej na adres e‑maili: info@gifted.ltd.
  7. W przypadku uznania, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, w każdej chwili można złożyć skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa.